УПИС НА ОСНОВНИ СТУДИЈ

Факултет пословне економије, сваке године, уписује у прву годину студија број студената одобрен од стране Владе Републике Српске уз претходну сагласност Сената Универзитета у Источном Сарајеву.

У прву годину студија на Факултет пословне економије у Бијељини може се уписати лице које има завршено средње образовање у четворогодишњем периоду.
Кандидат који конкурише за упис полаже класификациони испит из 2 (два) од 6 (шест) понуђених предмета:
1) Принципи економије
2) Математика
3) Социологија
4) Економика предузећа
5) Статистика
6) Информатика

За предмете које желе полагати на пријемном испиту, кандидати се опредјељују приликом подношења докумената на конкурс. Класифи-кациони испит обухвата програмске садржаје, који су изучавани у средњој школи.

Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом на класификационом испиту и према општем успјеху постигнутом у средњој школи, а на основу ранг листе која се сачињава према пријави по конкурсу. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Под општим успјехом у средњој школи подразумијева се збир средњих оцјена по разредима помножен са 2,5. По овом основу, кандидат може стећи најмање 20, а највише 50 бодова. Резултат који кандидат постигне на класификационом испиту оцјењује се од 0 до 50 бодова.

Факултет пословне економије утврђује јединствену ранг листу за кандидате, који се финансирају из буџета и оне који се самофинансирају. Ранг листе се формирају на бази постигнутог успјеха у средњој школи и успјеха постигнутог на класифи-кационом испиту.

Кандидат може бити уписан на терет буџета, ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом за Факултет пословне економије.

Кандидати који суфинансирају студије могу бити уписани уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који се суфинансирају, који је одређен конкурсом за Факултет пословне економије од стране Владе Републике Српске.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати умјесто њега другог кандидата према редослиједу на ранг листи утврђеној овим конкурсом.

Кандидати су обавезни да на полагање класификационог испита понесу са собом личну карту или пасош, ради идентификације.

Учесник конкурса, који сматра да редослијед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднијети приговор декану Факултета у времену од 48 часова од изласка резултата у јавност.

Декан доноси рјешење о приговору. На рјешење Декана може се уложити жалба Вијећу Факултета у року од три дана од дана достављања рјешења. Вијеће Факултета рјешава по жалби у року од три дана од њеног достављања.

Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у Србији

Држављани Србије који су завршили средњу школу у Србији, конкуришу за упис равноправно под истим условима у свим уписним роковима као и држављани Босне и Херцеговине (Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине). Кандидати могу бити уписани на терет буџета, ако се налазе на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом за Факултет пословне економије.

Упис држављана Босне и Херцеговине и Србије који су средњу школу завршили у иностранству

Држављани Босне и Херцеговине (Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине) и Србије који су завршили средњу школу у иностран-ству, конкуришу у другом конкурсном року за упис у I (прву) годину студија, по претходно обављеној нострифи-кацији њихових школских свједочан-става стечених у иностранству. Држављани Босне и Херцеговине и Србије који су завршили средњу школу у иностранству, конкуришу на основу јединствене ранг листе под истим условима као и други кандидати. Могу се уписати преко броја одређеног овим конкурсом за Факултет пословне економије до 2% одређеног за упис на терет буџета, односно броја оних који плаћају студије.

Упис страних држављана

На прву годину студија Факултета пословне економије може се уписати број кандидата страних држављана одобрен од стране Владе Републике Српске. Кандидат - страни држављанин приликом пријављивања на конкурс подноси нострификовану диплому о завршеној средњој школи. Прије уписа кандидат - страни држављанин је дужан да Факултету пословне економије поднесе доказе: • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује; • да влада српским језиком, што доказује увјерењем стручне надлежне комисије; • да је извршио уплату школарине у складу са уредбом Владе Републике Српске.

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 04.07.2024

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 04.07.2024

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 25.06.2024

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Резултати испита: Банкарство

Трећа година - 03.07.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 14.05.2024

Распоред вјежби: Мастер студиј

Мастер студиј - 28.02.2024

СПИСАК ТЕМА ЗА МАСТЕР РАДОВЕ

Мастер студиј - 28.02.2024

МАСТЕР СТУДИЈ: ОВЈЕРА СЕМЕСТРА

Мастер студиј - 09.02.2024

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 19.02.2024

Распоред вјежби: Зимски семестар (мастер)

Распореди предавања - 03.11.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 22.09.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 117  > >>

Све новости