УПИС НА ФПЕ

На овој страници пратите сва обавјештења везана за упис на Факултет у школској 2019/20. години.

- 12.11.2019. МАСТЕР СТУДИЈ - ТРЕЋИ УПИСНИ РОК
- 21.10.2019. МАСТЕР СТУДИЈ - ДРУГИ УПИСНИ РОК

- 18.10.2019. РАНГ ЛИСТА  - МАСТЕР СТУДИЈ (ПРВИ УПИСНИ РОК)
- 26.09.2019. РАНГ ЛИСТА  - ТРЕЋИ УПИСНИ РОК
- 16.09.2019. ТРЕЋИ УПИСНИ РОК
- 09.09.2019. РАНГ ЛИСТА  - ДРУГИ УПИСНИ РОК
- 11.07.2019. ДРУГИ УПИСНИ РОК
- 11.07.2019. УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈ

- 03.07.2019. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
- 01.07.2019.
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
- 12.06.2019.
КОНКУРС за упис студената у академској 2019/20.
- 03.06.2019. Конкурс 12. јуна, пријемни испити 1. јула

- 18.02.2019. Све важне информације везане за упис, поред објаве на web сајту ФПЕ, биће објављиване и на Инстаграм профилу fpebijeljina.
- 18.02.2019. Од данас у благајни Факултета можете набавити Информатор за упис са тестовима за полагање пријемног испита.
- 07.02.2019. Информатор за упис са тестовима за пријемни испит је у процесу штампе.
- 25.01.2019. Факултет је предложио Сенату УИС следеће квоте за упис: Основни студиј - 103 студента (30 буџет, 70 суфинансирање, 3 страни држављани); Мастер студиј - 45 студената (15 Међународна економија, 15 Финансије, банкарство и осигурање, 10 Дигитална економија)

Факултет пословне економије, сваке године, уписује у прву годину студија број студената одобрен од стране Владе Републике Српске уз претходну сагласност Сената Универзитета у Источном Сарајеву.

У прву годину студија на Факултет пословне економије у Бијељини може се уписати лице које има завршено средње образовање у четворогодишњем периоду.
Кандидат који конкурише за упис полаже класификациони испит из 2 (два) од 6 (шест) понуђених предмета:
1) Принципи економије
2) Математика
3) Социологија
4) Економика предузећа
5) Статистика
6) Информатика

За предмете које желе полагати на пријемном испиту, кандидати се опредјељују приликом подношења докумената на конкурс. Класифи-кациони испит обухвата програмске садржаје, који су изучавани у средњој школи.

Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом на класификационом испиту и према општем успјеху постигнутом у средњој школи, а на основу ранг листе која се сачињава према пријави по конкурсу. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Под општим успјехом у средњој школи подразумијева се збир средњих оцјена по разредима помножен са 2,5. По овом основу, кандидат може стећи најмање 20, а највише 50 бодова. Резултат који кандидат постигне на класификационом испиту оцјењује се од 0 до 50 бодова.

Факултет пословне економије утврђује јединствену ранг листу за кандидате, који се финансирају из буџета и оне који се самофинансирају. Ранг листе се формирају на бази постигнутог успјеха у средњој школи и успјеха постигнутог на класифи-кационом испиту.

Кандидат може бити уписан на терет буџета, ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом за Факултет пословне економије.

Кандидати који суфинансирају студије могу бити уписани уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који се суфинансирају, који је одређен конкурсом за Факултет пословне економије од стране Владе Републике Српске.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати умјесто њега другог кандидата према редослиједу на ранг листи утврђеној овим конкурсом.

Кандидати су обавезни да на полагање класификационог испита понесу са собом личну карту или пасош, ради идентификације.

Учесник конкурса, који сматра да редослијед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднијети приговор декану Факултета у времену од 48 часова од изласка резултата у јавност.

Декан доноси рјешење о приговору. На рјешење Декана може се уложити жалба Вијећу Факултета у року од три дана од дана достављања рјешења. Вијеће Факултета рјешава по жалби у року од три дана од њеног достављања.

Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у Србији

Држављани Србије који су завршили средњу школу у Србији, конкуришу за упис равноправно под истим условима у свим уписним роковима као и држављани Босне и Херцеговине (Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине). Кандидати могу бити уписани на терет буџета, ако се налазе на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом за Факултет пословне економије.

Упис држављана Босне и Херцеговине и Србије који су средњу школу завршили у иностранству

Држављани Босне и Херцеговине (Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине) и Србије који су завршили средњу школу у иностран-ству, конкуришу у другом конкурсном року за упис у I (прву) годину студија, по претходно обављеној нострифи-кацији њихових школских свједочан-става стечених у иностранству. Држављани Босне и Херцеговине и Србије који су завршили средњу школу у иностранству, конкуришу на основу јединствене ранг листе под истим условима као и други кандидати. Могу се уписати преко броја одређеног овим конкурсом за Факултет пословне економије до 2% одређеног за упис на терет буџета, односно броја оних који плаћају студије.

Упис страних држављана

На прву годину студија Факултета пословне економије може се уписати број кандидата страних држављана одобрен од стране Владе Републике Српске. Кандидат - страни држављанин приликом пријављивања на конкурс подноси нострификовану диплому о завршеној средњој школи. Прије уписа кандидат - страни држављанин је дужан да Факултету пословне економије поднесе доказе: • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује; • да влада српским језиком, што доказује увјерењем стручне надлежне комисије; • да је извршио уплату школарине у складу са уредбом Владе Републике Српске.

Одложен испит: Финансијска тржишта

Испитни рокови - 24.01.2020

Сумарни резултати: Менаџмент

Друга година - 22.01.2020

Надокнада наставе: Банкарско право

Трећа година - 21.01.2020

ВАЖНО

Предавања: Принципи економије

Прва година - 30.12.2019

Промјена термина испита: Социологија

Прва година - 21.10.2019

ВАЖНО

Промјена термина испита: Рачуноводство

Прва година - 18.10.2019

ВАЖНО

Сумарни резултати: Менаџмент

Друга година - 22.01.2020

Други колоквијум: Менаџмент

Друга година - 27.12.2019

Први колоквијум: Менаџмент

Друга година - 08.11.2019

Први колоквијум: Пословно право

Друга година - 06.11.2019

Важно обавјештење: Пословне финансије

Друга година - 06.11.2019

ВАЖНО

Надокнада наставе: Банкарско право

Трећа година - 21.01.2020

ВАЖНО

Odložena predavanja: Bankarsko pravo

Трећа година - 24.12.2019

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 18.09.2019

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 11.02.2019

Распоред предавања за зимски семестар 2018/19

Распореди предавања - 29.09.2018

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 20.02.2018

Одложен испит: Финансијска тржишта

Испитни рокови - 24.01.2020

Огласна табла

Новости

КОЛЕКТИВНИ УПИС У ГРАДСКУ...
25.10.2019 - ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ поводом ДАНА БИБЛИОТЕКЕ одобрава свим одраслим грађанима који нису...

<< <  Strana 2 od 51  > >>

Све новости