Мастер студиј

Други циклус студија - мастер студиј вреднује се са 60 ECTS бодова. Студиј траје траје 2 семестра (1 годину).

Студенти се уписују на један од три студијска програма: Финансије, банкарство и осигурање (ФБОМ), Међународна економија (МЕ) или Дигитална економија (ДЕ).

Циљ студијског програма

Образовање стручњака из области финансија, односно банкарства, осигурања, финансијског менаџмента, те рачуноводства, финансијског извјештавања и ревизије, на нивоу ИИ циклуса (мастера), ради оспосо-бљавања за обављање сложених аналитичких, стручних и руководних послова и рјешавање конкретних пословно-финансијских проблема и изазова у привреди, банкарству, осигурању и другим финансијским институцијама, као и ради даљег бављења научно-истраживачким радом.

Исходи учења

Након завршетка другог циклуса студијског програма Међународна економија студент ће бити у стању да: • Продубљује и јача знања стечена на редовним студијама наведеног усмјерења. • Стицање додатних знања и вјештина из области научних подручја укључених у овај студијски програм. • Усавршавање за практичну при-мјену стечених знања и вјештина. Оспособљеност за анализу, примјену метода и рјешавање конкретних пословно-финансијских проблема и изазова, као и обављање сложених стручних и руководних послова у привреди, банкарству, осигурању и другим финансијским институцијама. • Оспособљеност за квалитетно пре-зентовање мишљења, закључака и идеја стручној и академској јавности, као и преношење стечених знања на одговарајућим нивоима економског образовања. • Стицање знања и вјештина за консултантски и даљи научно-истраживачки рад у истражи-вачким институцијама на рјеша-вању конкретних пословно-финансијских проблема, као и на докторском студију (трећи циклус).

Прва година, I семестар

Прва година, II семестар

Циљ студијског програма

Циљ програма је да оспособи студенте за даља академска истраживања, као и за рад у пракси на рјешавању конкретних проблема везаних за међународну економију. Програм омогућава стицање знања и овлада-вање вјештинама које су неопходне за обављање сложених управљачких и аналитичких послова из области међународних финансија, економије Европске Уније и сродних области.

Исходи учења

Након завршетка другог циклуса студијског програма Међународна економија студент ће бити у стању да: • Идентификује и анализира процесе, институције и кретања у области међународне економије. • Прати, анализира и предвиђа кретања на свјетским тржиштима, са посебним освртом на подручје међународних финансија. • Примјени знања и способности успјешног комуницирања са свјетским тржиштем капитала. • Анализира и изучава о процесе, институције и кретање у области институција Европске Уније, као и везаних интеграционих процеса. • Примјени знања и способности за праћење и изучавање кључних институција, система и процеса дјеловања у ЕУ, као и аналитичку анализу предприступних фондова и фаза приближавања ЕУ. • Обавља широк спектар послова из домена међународне економије у органим државне и локалне самоуправе, научно-истраживачке послове у институтима и на факултетима, аналитичке и савје-тодавно - истраживачке послове при консултантским фирмама, домаћим и међународним организацијама.

Прва година, I семестар

Прва година, II семестар

Циљ студијског програма

Циљ програма је да оспособи студенте за даља академска истраживања, као и за рад у пракси на рјешавању конкретних проблема везаних за информационе технологије у савре-меном пословању, као и ради даљег бављења научно-истраживачким радом. Програм омогућава упозна-вање студената са новим економским приступом који користи разне информатичке алате да би олакшали пословање и остварили већи профит. Посебно ће бити описани социолошки проблеми који се јављају са дигитал-ном економијом.

Исходи учења

• Након завршетка другог циклуса студијског програма Дигитална економија студент ће бити у стању да: • стиче потпунију слику употребе савремених информационих технологија у области економије; • примјени потпуно нови приступ употребе савремених алата у пословању; • дигитална економија постаје надоградња класичне економије; • приказ социолошких аспеката економије који доприносе квали-тетнијој припреми за будуће пословање у електронском окружењу; • овладава техникама примјене ИТ у пословању, као и коришћењу савремених мултимедиалних и мобилних технологија; • препозна предности и недостатке савремених технологија, као и са питањен сигурности пословања у Интернет окружењу; • ради са релационим базама пода-така, као и да пројктује базе података у сложеним пословним системима; • схвати све предности електронског пословања, као се припреми за наступ фирме на електронском тржишту.

Прва година, I семестар

Прва година, II семестар


*П - предавања, В - вјежбе, О - оптерећење, ECTS - број кредита

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 04.07.2024

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 04.07.2024

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 25.06.2024

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 20.06.2024

Резултати испита: Банкарство

Трећа година - 03.07.2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД

Мастер студиј - 14.05.2024

Распоред вјежби: Мастер студиј

Мастер студиј - 28.02.2024

СПИСАК ТЕМА ЗА МАСТЕР РАДОВЕ

Мастер студиј - 28.02.2024

МАСТЕР СТУДИЈ: ОВЈЕРА СЕМЕСТРА

Мастер студиј - 09.02.2024

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 19.02.2024

Распоред вјежби: Зимски семестар (мастер)

Распореди предавања - 03.11.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 22.09.2023

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 21.02.2023

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 26.09.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 18.02.2022

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 117  > >>

Све новости