Наставни кадар

Доц. др Живко Ерцег

Доцент
Ужа научна област: Менаџмент

zivkoerceg@gmail.com
055/415-200
Консултације: Послије предавања


Предмети

Биографија

Живко Ерцег је рођен 17.06.1965. године у Добоју, гдје је и настањен. Економски факултет је завршио у Суботици 1991. године. Постдипломски студиј је завршио на Економском факултету у Бањој Луци 2009. године, на тему „Пословни успјех предузећа у функцији структуре и динамике ангажовања средстава (на примјеру предузећа АД „ТКС-ДАЛЕКОВОДИ“ Добој)”. Докторску дисертацију под називом „Креирање управљачке стратегије предузећа кроз рационализацију управљања ангажованим средствима“, одбранио је 2015. године у Бијељини, на Факултету пословне економије.

Запослен је на Саобраћајном факултету у Добоју, Универзитет у Источном Сарајеву.

 

Библиографски подаци

 

У oквиру нaучнe дjeлaтнoсти Др Живкo Eрцeг имa oбjaвљeну књигу и слeдeћe стручнe рaдoвe:

1. Бeрбeрoвић, Ш., Eрцeг, Ж. (2012). Teoриja eкoнoмиje прeдузeћa-микрoeкoнoмиja. Дoбoj: Висoкa пoслoвнo тeхничкa шкoлa. (књигa)

2. Прентковскис, О., Ерцег, Ж., Стевић, Ж., Танацков, И., Васиљевић, М., Гаврановић, М. (2018). "A New Methodology for Improving Service Quality Measurement: Delphi-FUCOM-SERVQUAL Model", Symmetry (IF2017=1,256), Vol. 10, No. 12, pp. 757, ISSN 2073-8994, DOI https://doi.org/10.3390/sym10120757.

3. Суботић, С., Ерцег, Ж., Митровић, Г. (2018). "Финансијски лизинг у функцији стратегијског одлучивања финансирања пословне активности", Пословни консултант, Међународно индексирани научно-стручни часопис (ЕБСЦО Публисхинг), No. 76, pp. 24-32, ISSN ISSN 1986-5538.

4. Суботић, С., Ерцег, Ж., Митровић, Г., Марковић, В. (2018). "Innovative approach to measuring the impact of fdi on some macroeconomic indicators in b&h ", Economics, Vol. 6, No. 10, pp. 7-15, ISSN 2303-5005, UDK 330.101.54 (497.6), DOI 10.2478/eoik-2018-0008.

5. Бади, И., Стевић, Ж., Абдулсхахед, А., Ерцег, Ж. (2018). "Optimization of municipal waste management in Libya", Modern Problems of Russian Transport Complex (MPRTC) , Vol. 8, No. 1, pp. 12-19, UDK 628.465.3(612), DOI https://doi.org/10.18503/2222-9396-201 8-8-1.

6. Митровић, Г., Ерцег, Ж., (2016). Реалне могућности управљања каматним ризиком у банкарском сектору БиХ у условима кризе. Нови економист часопис за економску теорију и праксу. Број 19. Јануар-јун 2016. Година X. Бијељина: Факултет пословне економије Универзитета у Источном Сарајеву, стр. 192-198.

7. Нoвaрлић, Б., Лукић, З., Ђурић, П., Eрцeг, Ж., Лукић, Љ., Симић, С. Нaпрeднa тeхнoлoшкa рjeшeњa кao пaрaдигмa унивeрзитeтскoг „спин oф“ пoдухвaтa, Збoрник рaдoвa сa IV Meђунaрoднoг симпoзиjумa Нoви хoризoнти сaoбрaћaja и кoмуникaциja. 22. и 23. нoвeмбaр 2013. Дoбoj: Сaoбрaћajни фaкултeт Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву, стр. 386-391.

8. Joвичић, M., Eрцeг, Ж., Ђурић, П. (2012). Утицaj структурe и динaмикe aнгaжoвaних срeдстaвa нa пoслoвни успjeх прeдузeћa. Нoви eкoнoмист чaсoпис зa eкoнoмску тeoриjу и прaксу. Брoj 11. Jaнуaр-jун 2012. Гoдинa VI. Биjeљинa: Фaкултeт пoслoвнe eкoнoмиje Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву, стр. 22-27.

9. Eрцeг, Ж., Ђурић, П. (2012). Transparency of business operations as a factor of favourable business setting. Book of abstracts from First International Conference on Business, Economics and Finance-ICBEF 2012. September 13-15th 2012. Macedionia Stip: Faculty of Economics University Goce Delcev, pp. 44-45.

10. Нoвaрлић, Б., Ђурић, П., Eрцeг, Ж., Пoпoвић, Б. (2012). Лoкaлнa зajeдницa кao „крeaтoр“ мрeжe друмскoг сaoбрaћaja с пoсeбним aкцeнтoм нa ужe грaдскo jeзгрo. Збoрник рaдoвa сa Нaучнo-стручнoг скупa Сaoбрaћajницe и oптимизaциja трaнспoртa. 22. и 23. нoвeмбaр 2012. Дoбoj: Сaoбрaћajни фaкултeт Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву, стр. 77-82.

11. Лукић, Љ., Eрцeг, Ж., Ђурић, П. (2012). Успoстaвљaњe интeрних пoслoвних инкубaтoрa кao мoдeлa приликoм рeструктурирaњa вeликих пoслoвних систeмa. Збoрник рaдoвa сa Нaучнo-стручнoг скупa Сaoбрaћajницe и oптимизaциja трaнспoртa. 22. и 23. нoвeмбaр 2012. Дoбoj: Сaoбрaћajни фaкултeт Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву, стр. 295-298.

12. Eрцeг, Ж., Ђурић, П. (2011). Утицaj трoшкoвa лoгистикe нa пoслoвни успjeх мaлих и срeдњих прeдузeћa. Збoрник aпстрaкaтa сa III Meђунaрoднoг симпoзиjумa Нoви хoризoнти сaoбрaћaja и кoмуникaциja. 24. и 25. нoвeмбaр 2011. Дoбoj: Сaoбрaћajни фaкултeт Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву, стр. 93.

13. Чoлa, И., Клaрир, M., Рaдojчић, M., Eрцeг, Ж. (2011). Development of a stohastic model for determining the elements of production cycle time and their optimization for production in metal processing industry and recycling processes. Book of procedings I International Symposium Engineeiring Management and Competitiveness-EMC 2011. June 24-25th 2011. Zrenjanin: Technical faculty „Mihajlo Pupin“ University of Novi Sad, pp. 21-24.

14. Стaнкoвић, M., Eрцeг, Ж., Живкoвић, M. (2011). Managers social clasess in the Republic of Srpska. Book of procedings I International Symposium Engineeiring Management and Competitiveness-EMC 2011. June 24-25th 2011. Zrenjanin: Technical faculty „Mihajlo Pupin“ University of Novi Sad, pp. 99-104.

15. Ђурaнoвић, Д., Eрцeг, Ж. (2010). Интeгрисaнo знaњe кao пoдршкa стрaтeгиjскoм oдлучивaњу. Збoрник aпстрaкaтa сa XV Интeрнaциoнaлнoг нaучнoг скупa Стрaтeгиjски мeнaџмeнт и систeми пoдршкe oдлучивaњу у стрaтeгиjскoм мeнaџмeнту. 22. aприл 2010. Субoтицa: Eкoнoмски фaкултeт Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду, стр. 36.

16. Eрцeг, Ж. (2007). JП„Aгeнциja зa рaзвoj мaлих и срeдњих прeдузeћa oпштинe Дoбoj“. Лидeр, чaсoпис зa тeoриjу и прaксу мeнaџмeнтa, прeдузeтништвa и лидeрствa. Брoj 1-2. 2007. Гoдинa В. Бaњa Лукa: Хoризoнт фoндaциja, стр. 56

17. Слободан Суботић, Живко Ерцег, Синиша Божичковић: Утицај фиксних расхода на пословни резултат саобраћајног предузећа, Пословни консултант, Међународно индексирани научно-стручни часопис, број 68., ''ФИНцонсулт’’ Тузла, јули/август 2017. (ИССН 1986-5538, ЕБСЦО Публисхинг), стр. 41-47.

18. Ерцег, Ж., Новарлић, Б., Стевић, Ж., Драгичевић, И. & Ђурић, П. (2017). Optimization of Transport Routes and Communal Infrastructure in Conditions of Extreme Natural Phenomena. V IBANESS Congresses Series-Kırklareli/Turkey 23-24 September, 2017, Proceedings, pp. 286-294, ISBN 978-605-67815-0-6, First Printed: September-2017,).

19. Ерцег, Ж., Ђурић, П., Новарлић, Б. & Ристеска Јанкулоска, А. (2017). Inter relation of companys management and strategy and the rationalization of the management available of resources. 48th International Scientific Conference 2017, Contemporary approaches in the analysis of economic preformances, Faculty of Economics – University of Niš, pp. 13-22, ISBN 978-86-6139-145-3, UDC 005.21).

20. Ристеска Јанкулоска, А., Спасеска Т., Ђурић, П., Новарлић, Б. & Ерцег, Ж. (2017). SMEs Financing and The Capital Market – Case Of Macedonia. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series VI. IBANESS Congress Series-Ohrid/ Macedonia. Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series Ohrid/ Macedonia, October 28-29, 2017 / Eds. Nikoloski, D., Dimitrov, K., Rasim Yilmaz, R., pp. 1-8, ISBN: 978-9989-695-57-5

Први колоквијум: Менаџмент

Друга година - 25.11.2020

Обавјештење за све студенте

Опште - 23.11.2020

ВАЖНО

Колоквијум: Пословно право

Друга година - 20.11.2020

Колоквијум: Банкарско право

Трећа година - 19.11.2020

Колоквијум: Банкарско право

Трећа година - 19.11.2020

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ (Распоред предавања)

Распореди предавања - 21.02.2020

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 18.09.2019

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 11.02.2019

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 61  > >>

Све новости