Наставни кадар

Проф. др Зоран Мастило

Редовни професор
Ужа научна област: Теоријска економија

zoran.mastilo@fpe.unssa.rs.ba
055/415-200 локал 3643
Консултације: понедељком од 11 до 12


Предмети

Биографија

Рођен је 07.01.1964.године у Фочи гдје је завршио основну школу. Средњу економску школу завршио је у Сарајеву. Економски факултет завршио је у Сарајеву 23.12.1987.године. На Економском факултету у Источном Сарајеву – Пале одбранио је магистарски рад на тему „Правци реформе здравственог осигурања у Републици Српској“. Докторску дисертацију под називом „Правци реформе пензијског и здравственог осигурања у функцији економско социјалног развојa Републике Српске и БиХ одбранио је 29.12.2006. године на Економском факултету у Бањој Луци.

На Економском факултету Пале наставу изводи на предметима:

Основни студиј: Макроекономија
Други циклус студија: Макроекономија и развој југоисточне Европе, Макроекономија и развој БиХ, Пензијско и здравствено осигурање

Звања:

2005 – виши асистент: Факултет спољне трговине, Бијељина, на предметима: Принципи економије; Фискална економија
2007 – доцент: Факултет спољне трговине, Бијељина, научна област: Теоријска економија
2015 – ванредни професор: Факултет пословне економије, Бијељина, ужа научна и ужа образовна област: Теоријска економија

Био је запослен:

од 1989- 1992- године у Средњошколском центру у Кисељаку;
од 1993. до 1995. У Министарству трговине и туризма РС у Сектору тржишне инспекције;
од 1995- 1996. године у осигурању „Јахорина" Бијељина као директор филијале у Бијељини,
• од 1996. до 2005. године у Пореској управи РС;
од 2006- 2007. године виши асистентна ФСТ Бијељина на предметима Принципи економије, Фискална економија;
oд 01.02. 2007. Влада РС именовала га је за генералног директора Фонда ПИО РС на мандат од 4 године;
од 03.08. 2011. – 08.02.2012 савјетник директора Фонда ПИО РС;
• Био је ангажован као предметни наставника на предмету Принципи економије и економска политика
на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2009. године
Од 09.02.2012. године у сталном радном односу на Факултету пословне економије, Бијељина, Универзитет у Источном Сарајеву и изводи наставу на предметима:
1. Принципи економије (прва година основних студија)
2. Микроекономија (друга година основних студија)
3. Пензијско и здравствено осигурање (четврта година основних студија)
4. Дигитална економија (мастер студиј, наставник сарадник)

До сада је објавио:

КЊИГЕ

Мастило З.; ПЕНЗИЈСКО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ПРАВЦИ РЕФОРМЕ – ФакултетспољнетрговинеБијељина, 2007. година.
Мастило З.; ПЕНЗИЈСКО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ПРАВЦИ РЕФОРМЕ – друго измијењено и допуњено издање, Факултет спољне трговине Бијељина, 2013. година.
Мастило З. и Милојевић А. заједно су објавили књигу „ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ“ – друго измијењено и допуњено издање, Факултет пословне економије Бијељина, новембар, 2014. године.

РАДОВИ

1. Правци, циљеви и ограничења реформе здравственог осигурања у РС, часопис Финрар, бр. 4; Часопис за рачуноводство и ревизију Бања Лука.
2. Порез на додату вриједност – Појам и основне одредбе, часопис Пословни савјетник, бр. 5, мај 2003 године.
3. Историјат здравственог осигурања, часопис Успијешан Менаџер, бр. 15-16. година 2003.
4. Зашто и како увести проширено здравствено осигурање у РС, часопис Пословни савјетник , бр. 4, април 2004. године.
5. Реформа финансирања здравственог осигурања и здравствене заштите у РС, часопис Предузетник, бр. 5-6, мај/јун 2004.
6. Визија Фонда здравственог осигурања у РС у будућем времену, часопис Предузетник, бр. 7-8, 2004. године.
7. Организација и функционисање пензионих и здравствених система у свијету, часопис Пословни савјетник, бр. 8-9, август/септембар 2004. године.
8. Оцјена нивоа економског стања пензионог осигурања у РС, часопис Лидер, бр. 1-2, 2005. године.
9. Реформа пензијско – инвалидског осигурања РС, колико пара – толика пензија, часопис Лидер, бр. 5-6, 2005. године.
10. Социјални сектор - Краткорочна и дугорочна рјешења пензионог система РС у смислу глобалне приче, Нови ЕКОНОМИСТ – часопис за економску теорију и праксу, бр. 1, јун 2007. године, стр. 76.
11. Јавни сектор – принципи функционисања система ПИО РС, Нови ЕКОНОМИСТ – часопис за економску теорију и праксу, бр. 2, децембар 2007. године, стр. 43.
12. Стратегија развоја фонда ПИО кроз управљање људским ресурсима, Рад је објављен у часопису Нови ЕКOНОМИСТ - часопис за економску теорију и праксу, Факултет пословне економије у Бијељини двоброј 5-6, јануар-децембар 2009. године, стр. 135.
13. Специфичности реформе пензијског система у Републици Српској. Рад је објављен у часопису Нови ЕКOНОМИСТ - часопис за економску теорију и праксу, Факултет пословне економије у Бијељини број 8, децембар 2010. године, стр. 62.
14. Социјална политика – Међународна искуства и модели реформе пензијских система, Нови ЕКОНОМИСТ – часопис за економску теорију и праксу, бр. 7, јун 2010. године, стр. 18.
15. Однос политике и економије, Нови ЕКОНОМИСТ – часопис за економску теорију и праксу, бр. 10, јул-децембар 2011. године.
16. Анализа стања макроекономских агрегата Босне и Херцеговине и њених ентитета у условима глобалне кризе, Финрар д.о.о – Финансинг д.о.о Брчко - часопис савеза рачуновођа и ревизора РС, бр. 4, година II, децембар 2011. године.
17. System of Disability Pensios in the Repulic of Srpska,
a. Аутори: Лазић Живко, др Зоран Мастило), Нови ЕКОНОМИСТ – часопис за економску теорију и праксу, бр. 10, јул-децембар 2011. године (стр. 56 -59) Рад са скупа: Координација и реформа система социјалне сигурности у земљама Југоисточне Европе - Инвалидске пензије РС, Међународни научни симпозијум Будва, јун 2011. године – организатор Савјет Европе са сједиштем у Скопљу.
18. Утицај глобалне кризе на привредни раст, Рад је објављен у часопису Нови ЕКOНОМИСТ - часопис за економску теорију и праксу, Факултет пословне економије у Бијељини бр. 11. јануар-јун 2012. године, стр. 15.
19. Утицај глобалне кризе на незапосленост, Рад је објављен у јуну 2012. године у часопису Финрар д.о.о – Financing д.о.о Брчко - часопис савеза рачуновођа и ревизора РС, бр. 2, година III, јун 2012. године, стр. 49.
20. Пензијско осигурање – „баук данашњице“, могућности и ограничења за преображај, Рад је објављен у децембруу 2012. године, у часопису Финрар д.о.о – Financing д.о.о Брчко - часопис савеза рачуновођа и ревизора РС, бр. 4, година III, децембар 2012. године, стр. 36.
21. Анализа концентрације на тржишту неживотног осигурања у Републици Српској, Рад је објављен у часопису Нови ЕКOНОМИСТ - часопис за економску теорију и праксу, Факултет пословне економије у Бијељини бр. 11. јул-децембар 2012. године, стр. 33.
22. Утицај глобалне кризе на раст и запошљавање, Рад је објављен у часопису ЕКОНОМСКИ ВИДИЦИ, Београд - Привредни преображај Србије, могућности и ограничења, тематски број, година XVII, децембар 2012. број 4, стр. 703.
23. Direction and guidelines for resolving the Crisis (in Bosnia and Heryegovina and its Entities), Singidunum Journal 2013, 10(1): 18-27, ISSN:22178090, UDK: 330.341.4(497.6)“2006/2010“; 005.332:338.124.2(100); 330.101.54, DOI:10.5937 / sjas1301018M Review paper/ Pregledni naučni rad, стр. 18-27.
24. Analysis of Macroeconomic Aggregates in the Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina, and its Role in Sustainable Development, Zoran Mastilo, АНАЛИ, економског факултета у Суботици, Број часописа: Вол.49, ISSN 0350-2120, УДК 330, стр. 133 - 148; Број рада: УДК: 502.131.1:338.1(497.6); 330.101.541; 336.27(467.6) “2005/2014“
25. Тражња и њена еластичност, Рад је објављен у часопису Нови ЕКОНОМИСТ – часопис за економску теорију и праксу, Факултет пословне економије у Бијељини 13. јануар- јун 2013.год. стр.70. udk 336.763.264.005.915).339.72
26. Effects of Unofficial Euroisation in Serbia WithRegards to the Inflation and Real GDP, Research in Applied Economics, Research in Applied Economics (RAE),Vol 5, Issue 4,December 2013. p48- p79.Sinisa Nikole Ostojić, Zoran Mastilo, DOI: http://dx.doi.org/10.5296/rae.v5i4.4260, ISSN 1948-5433.
27. Регионални развој Републике Српске и Босне и Херцеговине, Рад је објављен у часопису ЕКОНОМСКИ ВИДИЦИ, XVIII (2013), Br. 2-3:str.371-380 Београд – Регионални развој Србије пре за време и после кризе.ISSN 0354-9135 UDK-33 COBISS.SR-ID 116154887.
28. Цијена коју Босна и Херцеговина плаћа због корупције у систему запошљавања, ЕКОНОМСКИ ВИДИЦИ, XIX (2014), Број 2-3: Београд - Запошљавање и привредни развој Србије. ISSN 0354-9135, UDK-33, COBISS.SR-ID 116154887, стр. 385-394.
29. Улога економске политике у подстицају раста и развоја Републике Српске и Босне и Херцеговине, Нови ЕКОНОМИСТ – часопис за економску теорију и праксу, Факултет пословне економије у Бијељини 13. јануар-јун 2014. године УДК 338.124.4(497.6 PC), DOI 10.7251/NOE1614041M, str. 41-48.
30. Ефекти глобалних и регионалних интеграција на тржиште рада у Босни и Херцеговини, АНАЛИ, Eкономског факултета у Суботици, Број часописа 32/2014: Вол. 50, ISSN 0350-2120, УДК 330, Број рада: УДК:331.5:005.44(497.6) str. 163-175.
31. Незапосленост и инфлација, Зборник радова ЈПД 2014 Економски факултет Пале
32. Анализа структуре незапослености високообразованих кадрова у Републици Српској и мјере за њезино смањење. Рад је објављен у часопису „Economics“ бр. 4, DOI 10.1515/eoik-2015-0001, УДК 331.548-057.191(497.6 RS), стр. 21 – 36
33. Transformation of the economic system of Republic of Srpska and its adaptation to global processes, International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 56 (2015), SciPress Ltd., Switzerland, pp 152-162 Online: 2015-07-17, doi:10.18052/www.scipress.com/ILSHS.56.152

Радови саопштени на скуповима

1. Учешће на међународном научном симпозијуму „Die Analyse der Situation und mögliche Lösungen in der Renten-und Gesundheitssystem in Bosnien und Herzegowina und seine Entitäten“, Бања Лука, април 2006. године. – Рад објављен у зборнику радова на универзитету Регенсбург у Њемачкој. Current Condition and Possible Solution Analysis in Pension and Health Insurance of Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina, str 73.
2. Напредци на тржишту рада у РС и БиХ, Међународни научни симпозијум Бања Лука, јуни 2008. године – Рад је објавњен у зборнику радова Универзитета у Бањојлуци.
3. Правци реформе пензионих система, Међународни научни симпозијум Бијељина, септембар 2008. године – Рад је објављен у зборнику радова Универзитета у Бањој Луци.
4. Координација и реформа система социјалне сигурности у земљама Југоисточне Европе - Инвалидске пензије РС, Међународни научни симпозијум Будва, јун 2011. године – Организатор Савјет Европе са сједиштем у Скопљу.
5. Међународни научни симпозијум; Четврта интеркатедарска конференција катедри за теоријску економију, Улога теоријске економије у образовању економиста, правника и политолога Болоњски процес. Назив рада: Однос политике и економије – Болоњски процес;
Међународни научни симпозијум, одржан у Загребу, 28. 11. 2011. године на Економском факултету.
Организатор; Катедра за теоријску економију Економског факултета у Загребу – проф. др Ђуро Медић.
6. Учествовао је на XVII Интернационалном научном скупу СМ 2012, Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту. Тема скупа: Стратегијски менаџмент и превазилажење економско-финансијске кризе. Организатор: Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду. 
Тема рада: Правци и путокази за излаз из кризе (Босне и Херцеговине и њених ентитета).
Тheme: Directions and signposts for the way out of crisis (Bosnia and Herzegovina and its entities).
7. Доц. др Зоран Мастило на позив (Друштво економиста Београда, Кнеза Милоша 10, тел/факс: 011/3230-120) и Привредне коморе Београда учествовао је на савјетовању на тему: Ка новом моделу привредног развоја и запошљавања, које је одржано 13. и 14. јуна 2012.године у Соко Бањи. ( Утицај глобалне кризе на раст и запошљавање,) Рад је објављен у часопису Економски видици, Београд.
8. Доц. др Зоран Мастило на позив (Друштво економиста Београда, Кнеза Милоша 10, тел/факс: 011/3230-120) и Привредне коморе Београда учествовао је на савјетовању на тему: Привредни преображај Србије-Могућности и Ограничења, која је одржана 06-07 децембра, 2012.год. у Врднику, Србија.Савјетовање је имало за циљ да што цјеловитије сагледа стање привреде, проблеме узроковане економском кризом и могућности превазилажења.  (Пензијско осигурање – „баук данашњице“, могућности и ограничења за преображај, Рад је објављен у децембруу 2012. године у часопису Финрар д.о.о – Financing д.о.о Брчко.
9. Учествовао је на XVIII Интернационалном научном скупу СМ 2013, Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту. Тема скупа: Корпоративно управљање у функцији одрживог развоја. Организатор: Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду. 
Мјесто одржавања: Суботица-Палић, 18. Април, 2013. године.
Тема рада: Aнализа стања макроекономских агрегата у РС и БиХ, у функцији одрживог развоја.
Тheme: Situation analysis of macroeconomic aggregates in the RS and BiH, in terms of sustainable development.
Исти је објављен у Зборнику апстракта СМ 2013 (Book of Abstracts SM 2013),Суботицa.
10. Учествовао на интернационалном научном скупу ЕКОНБИЗ-економија и бизнис који је одржан у организацији Факултета пословне економије у Бијељини, 30.-31. маја 2013. године у Бијељини. Радови саопштени на овом скупу:
1. Индексирање пензија у економијама ЕЦА региона – анлиза Србије и Републике Српске, Синиша Остојић и Зоран Мастило;
2. Тражња и њена еластичност, Зоран Мастило и Ања Рајак.

11. Доц. др Зоран Мастило на позив (Друштво економиста Београда, Кнеза Милоша 10, тел/факс: 011/3230-120) Привредне коморе Београдаи Општине Пирот учествовао је на савјетовању на тему: Регионални развој Србије: пре, за време и после кризекоје је одржано 20-22 јуна, 2013. године, у Пироту, Србија.
Тема рада била је: Регионални развој Републике Српске и Босне и Херцеговине;
12. Доц. др Зоран Мастило на позив (Друштво економиста Београда, Кнеза Милоша 10, тел/факс: 011/3230-120) Привредне коморе Београда био је присутан у организацији Привредне коморе и Друштва економиста Београда округлог стола на тему: Креативна Аустралија, добар пут у креативно друштво и економију: поуке за Србију. Скуп је одржан 31. октобра 2013. године.
13. Доц. др Зоран Мастило на позив (Друштво економиста Београда, Кнеза Милоша 10, тел/факс: 011/3230-120) Привредне коморе Београда био је присутан у организацији Привредне коморе и Друштва економиста Београда округлог стола на тему: „Јавни дуг Србије – ефекти и препоруке“. Скуп је одржан 6. новембра 2013. године.
14. Доц. др Зоран Мастило, учествовао је на Интернационалном научном симпозијуму УЛОГА И ЗНАЧАЈ НОВЕ ЕКОНОМИЈЕ, организатор ОИКОС институт, Истраживачки центар,у Бијељини, покровитељ Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 20 . децембар 2013. год.
Исти је излагао рад на пленарној секцији, СУКОБЉЕНЕ ШКОЛЕ ЕКОНОМСКОГ МИШЉЕЊА.
15. Доц .др Зоран Мастило, учествовао је на научној конференцији Јахорински пословни дани 2014: Предузетништво и Иновативност у Туризму. Исти је одржанод 04 – 07. 02. 2014. год.
Организатори Економски факултет Пале и Економски факултет у Зеници.
Исти је излагао излагао рад, Незапосленост и Инфлација.
16. Учествовао је на XIX интернационалном научном скупу СМ 2014, Стратегијски менаџмент
и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту.
Тема скупа: Интернационални процеси у функцији конкурентности и економске ефикасности. Организатор: Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду.
Мјесто одржавања: Суботица - Палић, 16. мај, 2014. године.
Тема рада: Ефекти глобалних и регионалних интеграција на тржиште рада у БиХ.
Рад је објављен у часопису АНАЛИ, Eкономског факултета у Суботици, Број часописа 32/2014: Вол. 50, ISSN 0350-2120, УДК 330, Број рада: УДК:331.5:005.44(497.6) str. 163-175.
17. Учествовао на интернационалном научном скупу ЕКОНБИЗ - економија и бизнис који је одржан
у организацији Факултета пословне економије у Бијељини, 03 и 04. јула 2014. године у Бијељини. Тема рада: Улога економске политике у подстицању раста и развоја Републикe Српске и БиХ.
Рад је објављен у часопису Нови ЕКОНОМИСТ – часопис за економску теорију и праксу, Факултет пословне економије у Бијељини 13. јануар-јун 2014. године УДК 338.124.4(497.6 PC), DOI 10.7251/NOE1614041M, str. 41-48.
18. Доц. др Зоран Мастило на позив (Друштво економиста Београда, Кнеза Милоша 10, тел/факс: 011/3230-120) и Привредне коморе Београда и Општине Бољевац, учествовао је у савјетовању на тему: ЗАПОШЉАВАЊЕ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ СРБИЈЕ које је одржано 19-22 јуна, 2014. године, у Туристичко угоститељском комплексу Ртањ, Србија.
Тема рада је: Цијена коју Босна и Херцеговина плаћа због корупције у систему запошљавања.
Рад је објављен у часопису ЕКОНОМСКИ ВИДИЦИ, XIX (2014), Број 2-3: Београд - Запошљавање и привредни развој Србије. ISSN 0354-9135, UDK-33, COBISS.SR-ID 116154887, стр. 385-394.
19. Доц .др Зоран Мастило, учествовао је на научној конференцији Јахорински пословни дани 2015: Туризам у функцији економског развоја. Исти је одржан од 25 – 27. 02. 2015. год.
Организатори Економски факултет Пале и Економски факултет у Зеници.
Исти је излагао излагао рад, Анализа структуре незапослености високообразованих кадрова у Републици Српској и мјере за њезино смањење. Рад је објављен у часопису „Economics“ бр. 4, DOI 10.1515/eoik-2015-0001, УДК 331.548-057.191(497.6 RS), стр. 21 - 36
20. Учествовао је на XX интернационалном научном скупу СМ 2015, Стратегијски менаџмент
и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту.
Тема скупа: Стратегија развоја и конзистентност економских система у условима глобализације. Организатор: Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду.
Мјесто одржавања: Суботица - Палић, 21. мај, 2015. године.
Тема рада: Трансформација привредног система Републике Српске и његово прилагођавање глобалним процесима
21. Учествовао на интернационалном научном скупу ЕКОНБИЗ - економија и бизнис који је одржан у организацији Факултета пословне економије у Бијељини, 18 и 19. јуна 2015. године у Бијељини.
Тема скупа: УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ЈАВНОМ И РЕАЛНОМ СЕКТОРУ У УСЛОВИМА КРИЗЕ
Тема рада: Управљање ризицима у економској политици Републике Српске за вријеме кризе

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 22.09.2021

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 20.09.2021

Важно обавјештење: Монетарна економија

Друга година - 20.09.2021

ВАЖНО

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 08.09.2021

Резултати испита: Менаџмент

Друга година - 06.09.2021

Резултати испита: Маркетинг

Друга година - 14.07.2021

Rezultati ispita: Elektronsko poslovanje

Четврта година - 10.09.2021

Rezultati ispita: Strategija elektronskog poslovanja

Мастер студиј - 10.09.2021

Мастер студиј: Овјера семестра

Мастер студиј - 28.06.2021

Распоред предавања: Љетни семестар

Распореди предавања - 17.02.2021

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ (Распоред предавања)

Распореди предавања - 21.02.2020

Распоред предавања: Зимски семестар

Распореди предавања - 18.09.2019

Огласна табла

Новости

Strana 1 od 73  > >>

Све новости